16. dubna 2021

Rok 2021 ve znamení úprav v oblasti AML/CFT

Co přináší novela o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu? Legislativně-technické úpravy, ale i větší novinky…

S prvními dny roku 2021 došlo v oblasti AML/CFT k nabytí účinnosti zákona č. 527/2020 Sb., který novelizuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon). Co novela přináší?

Kromě řady formulačních a legislativně-technických úprav přináší i několik větších novinek. Např. z výčtu povinných osob v oblasti finančních institucí je vyňata investiční společnost a samosprávný investiční fond, namísto nichž je nově uváděna osoba oprávněná k provádění administrace investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu. V oblasti investičních společností a fondů by tak mělo dojít k odbřemenění obhospodařovatelů a k soustředění AML povinností pouze u administrátorů, kteří je budou plnit vůči investorům investičních fondů. Naopak všechny povinné osoby musí kromě tzv. kontaktní osoby ustanovit také tzv. pověřenou osobu, kterou musí být člen statutárního orgánu; jejím úkolem je zajištění plnění povinností vyplývajících z AML zákona.

 

Zcela nová je úprava zjednodušené identifikace a kontroly klienta, která umožní povinným osobám, aby si samy stanovily, které klienty či produkty budou považovat za nízkorizikové. Oproti předchozí úpravě omezené jen na malý okruh klientů a produktů by tak konečně mohla být prakticky využitelná. Za zmínku stojí také zakotvení zesílené identifikace a kontroly klienta, které zejm. úvěrové a finanční instituce znají z vyhlášky č. 67/2018 Sb. (tzv. AML vyhláška). Pro letošek to však není jediná změna – v souvislosti s účinností nového zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů dojde v červnu k další změně AML zákona. Další zásadní novinky přinese také chystaná novelizace AML vyhlášky, a to zejména v podobě rozšíření faktorů zvýšeného rizika, zpřísnění zpětné rekonstruovatelnosti, povinnosti technického vybavení pro plnění AML povinností či v obsahu hodnotící zprávy. Povinné osoby zejména z řad úvěrových a finančních institucí tedy v letošním roce musí počítat s opakovanými změnami jejich vnitřních předpisů v oblasti AML/CFT.

 

Další články