14. dubna 2021

Jaké změny se chystají v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech?

Sledujeme 2 zákony, které jsou v legislativním procesu a budou mj. novelizovat znění zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).

Sledujeme 2 zákony, které jsou v legislativním procesu a budou mj. novelizovat znění zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Jedním z nich je zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů EU týkajících se unie kapitálových trhů (sněmovní tisk č. 1117), druhým pak je zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu (sněmovní tisk č. 993). Druhý zmíněný zákon především zavádí do české právní úpravy tzv. účet dlouhodobých investic, zajímavé změny přinese ale také do znění ZISIFu. Nově budou moci administraci cizích fondů, tj. fondů, které jsou obhospodařovány jiným subjektem, provádět i investiční společnosti, které nemají povolení k poskytování investičních služeb. Novela by částečně měla vyhovět volání trhu po zjednodušení konání valných hromad SICAV fondů, neboť vlastníky investičních akcií bez hlasovacího práva nebude třeba obesílat pozvánkou, dostačující bude její zveřejnění na internetových stránkách; povinnost vlastníky těchto akcií na valnou hromadu pozvat i v situacích, kdy nebudou moci hlasovat, však zůstane zachována i nadále.

 

Novinkou pro investiční fondy jiné právní formy, než je SICAV, je umožnění vytvářet podfondy. To by mělo vést k zatraktivnění zejména u komanditní společnosti na investiční listy. Vytvářet podfondy by mohly i investiční fondy ve formě „běžné“ akciové společnosti. Ty by nově musely ve své obchodní firmě uvádět označení „investiční fond s fixním základním kapitálem“, nebo zkratku „SICAF“ pocházející z francouzského Société d’Investissement a Capital Fixe. Navrhovaná právní úprava SICAF fondu se však pouze odvolává na obdobné použití některých ustanovení ZISIF o SICAV fondech, což dle našeho názoru v řadě ohledů není přiléhavé a přinese řadu výkladových problémů, zejména v korporační oblasti.

Další články

Evropský fond dlouhodobých investic – ELTIF

Evropským nařízením v roce 2015 vešel na trh kolektivního investování nový druh alternativních investičních fondů, který v českém prostředí do nynější doby marně hledá svého zástupce.

„Dne 1. 7. 2020 se naše společnost Greats advokáti, s.r.o. stala členem Asociace pro kapitálový trh. Asociace sdružuje klíčové poskytovatele investičních služeb na českém kapitálovém trhu a je komunikační platformou jak mezi jejími členy, tak i vůči České národní bance.“