21. května 2021

Novinky v oblasti ochrany spotřebitele

Poslanecká sněmovna v současné době projednává návrh novely občanského zákoníku v rámci sněmovního tisku č. 994. Součástí předmětné novely je i úprava ustanovení v oblasti ochrany spotřebitele rozšiřující stávající ochranu spotřebitelů.

Cílem novely je dle důvodové zprávy transponovat dvě nové evropské směrnice z oblasti spotřebitelského práva týkající se koupě zboží a poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb a dále napravit zjištěné nedostatky v transpozici evropských směrnic v občanském zákoníku.

V oblasti ochrany spotřebitele se rozšiřuje informační povinnost podnikatele, a to povinným uváděním telefonního a e-mailového kontaktu podnikatele, informací o poprodejním servisu a dále zpřesněním stávajících informačních povinností podnikatele.

Novela dále rozšiřuje demonstrativní výčet zneužívajících zakázaných ujednání v případě spotřebitelských smluv, a to o doložky o automatické prolongaci smlouvy obsahující nepřiměřeně stanovené lhůty pro zabránění prodloužení. 

Ve vztahu k právu uplatnit vadné plnění u prodávajícího se prodlužuje lhůta stanovená ve vyvratitelné domněnce, že kupovaná věc měla vadu při jejím převzetí, a to nově pro případ, že se vada projeví ve lhůtě až 12 měsíců

Zvýšená ochrana spotřebitele se projevuje i v návrhu úpravy spotřebitelských smluv uzavíraných po telefonu, a to stanovením dodatečných podmínek poskytnout potvrzení nabídky podnikatelem v textové podobě a následným odsouhlasením ze strany spotřebitele.

Pro případ uzavírání úplatné spotřebitelské smlouvy za použití elektronických prostředků bude mít podnikatel nově povinnost zajistit, aby spotřebitel vzal při objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Bude-li objednávka činěna prostřednictvím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací.

Vedle ustanovení o ochraně spotřebitele obsahuje předmětná novela i úpravu smlouvy o poskytování digitálního obsahu.

Další články

Rok 2021 ve znamení úprav v oblasti AML/CFT

Co přináší novela o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu? Legislativně-technické úpravy, ale i větší novinky…