9. listopadu 2021

Novela exekučního řádu

Dne 1. 7. 2021 vstoupil v platnost zákon č. 286/2021 Sb., kterým se novelizuje exekuční a občanský soudní řád.

Tato novela obsahuje mj. určitá ustanovení upravující povinnosti zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají pracovníky, vůči nimž jsou exekutorem uplatňovány srážky ze mzdy, a po kterých bude nově vyžadovaná jistá míra součinnosti.

Dle nové úpravy bude od 1. 1. 2022 za situace, kdy je proti zaměstnanci vedena exekuce, zaměstnavatel jakožto plátce mzdy nebo plátce jiného příjmu povinen sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost veškeré údaje o mzdě nebo jiném příjmu jím vypláceném, srážkách prováděných ze mzdy nebo z jiného příjmu nebo údaje týkající se pracovněprávního vztahu povinného, nároku nebo práva povinného, na jejichž základě povinný pobírá mzdu nebo jiný příjem.

Pro zaměstnavatele, jejichž celkový roční úhrn čistého obratu dosáhl alespoň částky 100 000 000 Kč, nebo zaměstnávají alespoň 50 zaměstnanců v pracovním poměru, bude od 1. 1. 2024 pro splnění takové povinnosti sloužit standardizovaný formulář, na němž bude třeba požadované informace poskytnout, a jehož podobu určí ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.

Oproti těmto povinnostem vznikne dle nové úpravy zaměstnavateli nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za každý kalendářní měsíc v souvislosti s prováděním srážky ze mzdy nebo jiných příjmů povinného zaměstnance.

 

Další články

Evropské zelené dluhopisy či EuGB

Dne 6. července 2021 zveřejnila Evropská komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských zelených dluhopisech.