31. května 2024

Nejdůležitější změny AML zákona a výkladové stanovisko FAÚ

1. května 2024 nabyla účinnosti novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“).

Současně s novelou AML zákona byla novelizována i vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML vyhláška“).

Mezi nejdůležitější změny AML zákona patří zejména rozšíření okruhu povinných osob o insolvenční a restrukturalizační správce, obchodníky s drahými kovy nebo drahými kameny při obchodu v hodnotě minimálně 10 000,- EUR nebo provozovatele některých internetových hazardních her (loterie, bingo). Nově obsahuje AML zákon také definici pojmu země původu, který byl dosud definován pouze v právu EU. Novela dále rozšiřuje identifikační údaje klienta o druh a číslo průkazu totožnosti, popř. o stát či orgán, který průkaz totožnosti vydal a dobu jeho platnosti. Další změnou je zavedení povinnosti neprovádět kontrolu klienta pokud:

  • by provedení kontroly nebo její dílčí části mohlo vést ke zmaření nebo ohrožení šetření podezřelého obchodu, přičemž o této skutečnosti musí povinná osoba informovat Finanční analytický úřad („FAÚ“);
  • k tomu dá povinné osobě pokyn FAÚ. Novela také ukládá povinnost pobočkám zahraničních úvěrových nebo finančních institucí zasílat svůj systém vnitřních zásad FAÚ.

K 1. květnu 2024 došlo také k začlenění seznamu vysoce rizikových zemí („seznam FATF“), na který FAÚ v řadě případů odkazuje, do AML vyhlášky.

V rámci upozornění na dané změny AML zákona a AML vyhlášky novelizoval FAÚ 30. dubna 2024 své výkladové stanoviskok některým jejich ustanovením, v souvislosti s otázkou „Jak přistupovat k členským státům EU, které jsou zařazené na FATF seznamy“. FAÚ konstatuje, že v průběhu října 2023 došlo k zařazení Bulharska na tzv. šedý seznam FATF. Stanovisko definuje pojem vysoce rizikové třetí země, mezi které bude vždy spadat jurisdikce uvedená na černém seznamu FATF. Mezi vysoce rizikové třetí země může být řazena za určitých podmínek také jurisdikce na šedém seznamu FATF. Nikdy však nemůže jít o členský stát EU. Nově jsou dle stanoviska povinné osoby dohlížené Českou národní bankou dle AML vyhlášky povinny aplikovat zesílenou identifikaci a kontrolu klienta z vysoce rizikové třetí země, anebo z jiného důvodu, vždy v případě vyššího rizikového profilu klienta, nebo předmětu obchodu souvisejícím s takovou zemí.

Další články