29. května 2024

Podmínky pro využívání ESG a termínů týkajících se udržitelnosti v názvech fondů

V poslední době došlo k rapidnímu zvýšení poptávky investorů po investičních fondech, které zohledňují ESG (Environmental, Social, Governance.

 Jde o set standardů, které měří dopad produktů fondu na společnost, životní prostředí a jeho transparentnost a odpovědnost). Konkurenční tlaky na trhu vytvářejí pobídky pro správce aktiv, aby do názvů svých fondů zahrnovali terminologii, která má přilákat aktiva investorů.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy („ESMA“) vydal dne 14. května 2024 závěrečnou zprávu obsahující pokyny týkající se podmínek, za kterých mohou fondy využívat ve svých názvech zkratku ESG a jiné pojmy spojené s udržitelností (např. zelený, klimatický, rovnoprávnost).

Dle pokynů se mohou fondy ESG termíny označovat pouze, pokud je minimálně 80 % investic fondu v souladu s environmentálními a sociálními vlastnostmi fondu či udržitelnými investičními cíli fondu dle investiční strategie daného fondu. Investiční strategie fondu rovněž musí být v souladu s omezeními dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1818 ze dne 17. července 2020, upravujícího minimální standardy pro referenční hodnoty EU pro transformaci hospodářství spjatou s klimatem a referenční hodnoty EU navázané na Pařížskou dohodu.

Vydání pokynů ESMA je motivováno snahou o boj s greenwashingem, tj. praxí, kdy někteří správci investičních fondů ve snaze o zvýšení atraktivnosti některých produktů označují za udržitelné i fondy, jejichž investiční strategie nelze považovat za udržitelné ve smyslu evropské regulace v této oblasti.

Od přeložení těchto pokynů do jazyků všech členských států poběží dvouměsíční lhůta, během níž musí příslušné orgány členských států orgánu ESMA oznámit, zda pokyny dodržují, potažmo zda se jimi hodlají řídit. Pokyny (s výhradou některých přechodných ustanovení) nabudou účinnosti 3 měsíce po zveřejnění všech překladů na internetových stránkách orgánu ESMA.

Další články