29. května 2024

Novela zákoníku práce přináší flexibilitu v pracovně-právních vztazích

Ministerstvo práce a sociálních věcí („MPSV“) předložilo návrh novely zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů a uvolnit rigidní nastavení právní úpravy. Účinností novely by měla nastat počátku roku 2025 a její základní body uvádíme níže.

– Novela předpokládá možnost prodloužení zkušební doby ze současných maximálně 3 měsíců na 4 měsíce a u vedoucích zaměstnanců pak dokonce až na 8 měsíců.
– Zaměstnavatelé nově musí zařadit zaměstnance po návratu z rodičovské dovolené na stejné pracovní místo a pracoviště (slovy MPSV na „stejnou židli“).
– Rovněž se zkracuje výpovědní doba ze 2 měsíců na dobu nejméně 1 měsíce v případě, že jsou dány výpovědní důvody podle § 52 písm. f) až h) zákoníku práce (např. neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance nebo porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci). Novela zavádí nové pravidlo pro běh výpovědní doby, která by měla začít vždy běžet dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
– Nově je umožněna práce mladistvého zaměstnance mladšího 15 let nebo mladistvého zaměstnance, který neukončil povinnou školní docházku. A to za předpokladu, že předmětem práce budou lehké práce, které neuškodí jeho zdraví, vzdělávání a morálnímu rozvoji a práce bude konána v období hlavních prázdnin. Zároveň bude nutné zachovat omezení maximální délky denní směny na 7 hodin.
– Nově se také zavádí možnost rozvržení pracovní doby zaměstnancem na základě uzavření písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tedy odpadá explicitní povinnost zaměstnance být na začátku směny na svém pracovišti. Je ovšem nutné dbát na dodržení průměrné týdenní pracovní doby (dle pracovního poměru) ve vyrovnávacím období určeném zaměstnavatelem. – Novinkou je také např. možnost zaměstnavatele vyplácet zaměstnanci mzdu nebo plat v cizí měně, a to s jeho souhlasem.

Další články