7. června 2021

Změny v evidenci skutečných majitelů

Dne 1.6.2021 vstoupí v účinnost zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v důsledku čehož se zruší stávající právní úprava skutečných majitelů obsažená v AML zákoně a dojde rovněž k novelizaci rejstříkového zákona.

Povinnost právnických osob zjišťovat svého skutečného majitele, vést evidenci a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele není nová. Dosud byla tato povinnost od 1.1.2017 upravena AML zákonem a dále zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. K zavedení interní evidence skutečných majitelů, jakož i k zápisu skutečného majitele do evidence skutečných majitelů byly stanoveny poměrně dlouhé lhůty a v současné době by již všechny právnické osoby měly mít uvedené povinnosti splněny.

Po nabytí účinnosti nového zákona o evidenci skutečných majitelů bude třeba přezkoumat, zda údaje dosud zapsané v evidenci odpovídají požadavkům nové právní úpravy a případně zápis v evidenci upravit, a to bez zbytečného odkladu. Pokud však evidující osoba – obchodní korporace zajistila zápis skutečného majitele dle dosavadní právní úpravy řádně a včas, má na přezkum lhůtu 6 měsíců, tj. do 31.12.2021. V případě svěřenského fondu, který dosud nezajistil zápis skutečného majitele, tak musí učinit do 6 měsíců, a pokud zápis již provedl, musí přezkoumat, zda splňuje požadavky nové právní úpravy do 1 roku.

Níže uvádíme přehled nejdůležitějších změn, které nová právní úprava přináší:

  • Skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Nově je tedy možné, že evidující osoba bude mít více skutečných majitelů na základě obou výše uvedených definic. Pouze v případě, že se skutečného majitele nepodaří určit tímto způsobem, je možné do evidence skutečných majitelů zapsat osobu ve vrcholném vedení korporace.
  • Zapisovat do evidence je možné prostřednictvím soudu, nebo prostřednictvím notáře. Zápis do evidence je však nově zpoplatněn – v případě soudu až 4.000,- Kč, odměna notáře je výrazně nižší.
  • Údaje zapsané v evidenci bude možné přezkoumat soudem v řízení o nesrovnalosti, k jehož zahájení může dát podnět i povinná osoba dle AML zákona.
  • Nově bude k většině údajů o skutečném majiteli zapsaným v evidenci umožněn přístup komukoli na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti, obdobně jako v případě údajů zapsaných do obchodního rejstříku.
  • Není-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů, jsou stanoveny sankce v podobě zákazu výplaty podílu na zisku či výkonu hlasovacích práv skutečného majitele. Současně se také jedná o přestupek, za nějž může být evidující osobě uložena pokuta až do 500.000,- Kč. Přestupku se stejnou výší pokuty se ale dopustí např. také skutečný majitel, který evidující osobě neposkytne potřebnou součinnost a toto porušení potvrdí soud.

 

Další články

Novinky v oblasti ochrany spotřebitele

Poslanecká sněmovna v současné době projednává návrh novely občanského zákoníku v rámci sněmovního tisku č. 994. Součástí předmětné novely je i úprava ustanovení v oblasti ochrany spotřebitele…