22. září 2022

Změny v české energetice

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje nový energetický zákon, který přináší koncepční změny na energetický trh. Jednou z nich je skutečnost, že kdo na trhu s energiemi nepodniká, nebude muset být držitelem licence na vykonávanou činnost. Velkou příležitost tak získají energetická společenství, která budou moct rozvinout svoji činnost.

Jako nové subjekty na trhu s energiemi se mohou stát klíčovými hráči v rozvoji komunitní energetiky.
Tato energetická společenství mají původ v evropských směrnicích (s jejichž transpozicích je ČR v prodlení). Energetická společenství jsou právnické osoby, které:
• jsou založené za účelem poskytování environmentálních, hospodářských nebo sociálních přínosů pro své společníky nebo členy;
• nejsou založené za účelem dosahování zisku
• pro své členy nebo společníky mohou vyrábět a dodávat elektřinu nebo zajišťovat dodávku elektřiny nakoupené od jiných účastníků trhu, poskytovat služby distribuční soustavy, služby agregace, služby spojené s provozováním zařízení pro ukládání energie, provozovat nabíjecí stanice nebo poskytovat energetické služby.
Nový energetický zákon by tak měl opustit silně omezující výjimku z držení licence pouze pro provozování výroben elektřiny do 10 kW zákazníkem a podpořit decentralizaci na energetickém trhu.

Vyhodnocení současného stavu
Současný stav, kdy občanská energetická společenství ani společenství pro obnovitelné zdroje nejsou právním řádem ČR upravena, tak neodpovídá požadavkům směrnice 2019/944, resp. směrnice 2018/2001 na vytvoření odpovídajícího právního rámce obou druhů společenství, včetně umožnění jejich působení na energetickém trhu. Rozvoji komunitní energetiky brání zejména povinnost mít licenci na obchodování s energiemi v případě, že se nejedná jen o společné (sdružené) odběrné místo, nebo lokální distribuční soustavu.
Transpoziční lhůta již uplynula. EK vede s ČR řízení o nesplnění povinnosti.
Vzhledem k situaci na trhu energií, geopolitické situaci a řízení s EK lze očekávat zvýšenou aktivitu v příjímání NEZ.
V současnosti se už lidé mohou sdružit do spolků, nebo třeba družstev, a společně investovat do výroben elektřiny a bateriových úložišť, sdílet elektřinu a prodávat přebytky. Současná právní úprava ale není v souladu s evropskými směrnicemi, protože jim nezaručuje působení na trhu s elektřinou na rovném základě s ostatními.
Největší koncepční změnou NEZ s ohledem na energetická společenství má být přístup k udělování licencí. Jestliže subjekt na trhu nepodniká, NEMUSÍ MÍT LICENCI pro danou činnost. V současnosti je výjimka z držení licence pouze pro provozování výroben elektřiny do 10 kW zákazníkem.

Definice energetického společenství
V nové právní úpravě se předně navrhuje zakotvit jednotnou a obecnou definici, která by byla společná pro občanská energetická společenství (dle směrnice 2019/944) a společenství pro obnovitelné zdroje (dle směrnice 2018/2011), přičemž základními východisky této právní úpravy budou společné definiční znaky obou společenství. Současně se navrhuje pro oba typy společenství používat v nové právní úpravě společné označení „energetické společenství“, aby bylo jednoznačně patrné, že se obecná právní úprava vztahuje na oba typy společenství upravené legislativou EU. Navrhovaná jednotná definice zastřešuje požadavky obou směrnic. Specifické požadavky na společenství pro OZE budou uvedeny v zákoně o POZE.

Právní forma energetického společenství a jeho účast v něm
Směrnice 2019/944 připouští, aby si členské státy pro občanská energetická společenství zvolily jakoukoli právní formu, například sdružení, družstvo, partnerství, neziskovou organizaci nebo malé a střední podniky, pokud takový subjekt může vlastním jménem vykonávat práva a mít povinnosti.
Ne všechny právní formy právnické osoby podle právního řádu ČR naplňují znaky energetického společenství dle výše uvedených definičních znaků.
Energetickým společenstvím nemohou být např. nadace a nadační fondy, jelikož se jedná o právnické osoby tzv. nečlenského typu. Nebyla by tedy splněna podmínka možného členství.
Je zde požadavek „účinné kontroly“, což zatím není jasné, co přesně znamená. Stejně tak „blízkost ke zdroji“ u SOZ.
Účast v energetickém společenství je dobrovolná, jeho členové tak budou mít možnost z něj vystoupit, aniž by tím byly dotčeny povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů či zakladatelských dokumentů energetického společenství (např. vypořádání podílu apod.).
S ohledem na pluralitu možných právních forem a zájmu státu na vytváření energetických společenství se navrhuje v nové právní úpravě uvést základní charakteristiku energetického společenství a ponechat na zakladatelích, popř. společnících nebo členech, pro jakou konkrétní právní formu se za splnění těchto charakteristických požadavků rozhodnou a jakou formou zákonné požadavky naplní.
Práva a povinnosti energetického společenství a jeho členů
Za situace, kdy směrnice 2019/944 přiznává občanským energetickým společenstvím oprávnění zapojit se do výroby elektřiny, včetně výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, její distribuce a dodávek, spotřeby, agregace, ukládání energie, poskytování služeb spojených se zvyšováním energetické účinnosti nebo služeb nabíjení elektrických vozidel nebo oprávnění poskytovat svým členům či podílníkům další energetické služby, vztahují se na občanská energetická společenství relevantní povinnosti, které z provozování uvedených činností vyplývají, jelikož na energetická společenství se aplikuje stejná úprava jako na ostatní subjekty v elektroenergetice.
Na energetická společenství se tak v zásadě budou vztahovat stejná ustanovení nové právní úpravy, která upravují práva a povinnosti dle konkrétní činnosti vykonávané energetickým společenstvím. Tato skutečnost bude v nové právní úpravě výslovně zakotvena.
Směrnice 2019/944 dále stanoví požadavek na členské státy, aby zajistily nediskriminační přístup občanských energetických společenství na trhy s elektřinou a aby byla finančně odpovědná za odchylky, které v elektrizační soustavě způsobí.
Energetická společenství budou také povinna hradit síťové a obdobné poplatky shodně jako ostatní subjekty na trhu, aby nedocházelo k jakékoliv diskriminaci mezi jednotlivými subjekty.
Jde-li o práva a povinnosti členů energetického společenství, v nové právní úpravě bude promítnut požadavek ze směrnice 2019/944, aby členové nebo podílníci občanského energetického společenství neztratili svá práva a povinnosti zákazníků v domácnostech nebo zákazníků, kteří aktivně vystupují na trhu s elektřinou.
V případě, že bude mít energetické společenství zájem vykonávat některou činnost podnikatelsky (za předpokladu splnění stanovených definičních podmínek pro energetická společenství, tedy dosahování zisku a podnikání nesmí být jeho hlavním účelem), bude nezbytné, aby energetické společenství pro tyto účely disponovalo odpovídající licencí od ERÚ.

Navrhovaná definice energetického společenství a úprava
• v NEZ budou uvedeny pouze základní definiční znaky energetického společenství (společná charakteristika pro občanská energetická společenství podle směrnice 2019/944 a společenství pro obnovitelné zdroje podle směrnice 2018/2001), tj. jde o právnickou osobu, která
o je založena za účelem poskytování environmentálních, hospodářských nebo sociálních přínosů pro své společníky nebo členy;
o není založena za účelem dosahování zisku (případně bude vhodné se zabývat podmínkami pro nakládání se ziskem, pokud by energetickému společenství zisk vznikl);
o pro své členy nebo společníky může vyrábět a dodávat elektřinu nebo zajišťovat dodávku elektřiny nakoupené od jiných účastníků trhu, poskytovat služby distribuční soustavy, služby agregace, služby spojené s provozováním zařízení pro ukládání energie, provozovat nabíjecí stanice nebo poskytovat energetické služby.
• bude novelizován zákon o POZE s tím, že společenstvím pro obnovitelné zdroje bude společenství, které naplní definiční znaky energetického společenství dle NEZ a zároveň naplní další specifické podmínky společenství pro obnovitelné zdroje dle směrnice 2018/2001 transponované pro tyto účely do zákona o POZE.

• kontrola splnění všech definičních znaků, včetně požadavku na účinnou kontrolu ze strany osob v souladu se směrnicí 2018/2001 a směrnicí 2019/914, bude prováděna ERÚ při zápisu do rejstříku energetických společenství a dále po dobu trvání energetických společenství.
Práva a povinnosti energetického společenství v NEZ
• v nové právní úpravě bude výslovně zakotveno, že vykonává-li energetické společenství činnost v energetice, s níž jsou spojena určitá práva a povinnosti, vztahují se tato práva a povinnosti také na energetické společenství;
• budoucí právní úprava bude nastavena tak, aby z důvodu zachování všech práv zákazníka (právo na změnu dodavatele apod.) bylo umožněno zúčtování (přerozdělení) sdílené elektřiny mezi zákazníky bez nutnosti slučování těchto odběrných míst;
• bude umožněno, aby energetická společenství byla oprávněna provozovat lokální distribuční soustavu, za předpokladu, že budou zachována všechna práva zákazníků připojených do této soustavy obdobně jako v případě ostatních provozovatelů lokální distribuční soustavy;
• energetická společenství budou oprávněna provozovat uzavřenou distribuční soustavu, pokud jimi provozovaná distribuční soustava naplní definiční znaky uzavřené distribuční soustavy stanovené v NEZ;
• energetická společenství mají povinnost se řídit pravidly provozování přenosové soustavy nebo pravidly provozování distribučních soustav a obchodními podmínkami operátora trhu;
• energetická společenství budou působit jako další subjekt na energetickém trhu, pro energetická společenství proto bude zajištěn nediskriminační přístup na tento trh, nediskriminační zacházení při výkonu jejich činnosti, jakož i při výkonu práv
a povinností;
• energetická společenství budou za stanovených podmínek povinna hradit odpovídající síťové a obdobné poplatky;
• energetická společenství budou finančně odpovědná za odchylky, které v elektrizační soustavě způsobí;
• energetická společenství budou muset být registrována v databázi Energetického regulačního úřadu;
• jako distributoři energie, provozovatelé distribučních soustav a maloobchodní prodejci budou mít energetická společenství povinnost zdržet se činností, které by bránili poptávce po energetických službách a dalších opatřeních na zvýšení energetické účinnosti.
• MŽP na své připomínky dostalo odpověď, že se nebude vztahovat ES jen na elektroenergetiku, ale taky na plynárenství a teplárenství (zejména SOZ, směrnice zavádějíc OES se týká elektroenergetiky).

Další články

Cookies lišty vykazují řadu nedostatků

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) za 1. polovinu roku 2022 v souvislosti s přijetím novely zákona o el. komunikacích monitoroval dodržování obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) v…