15. listopadu 2023

Zdanění fondu a podfondů 5 % nebo 19 %

Městský soud se ve svém rozhodnutí z 31. srpna 2023 zabýval otázkou zdanění podfondů investičních fondů. Soudní spor byl veden mezi Odvolacím finančním ředitelstvím a DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., která zde jednala na účet svého podfondu DEKINVEST podfond Alfa.

Obsahově spor narážel na výklad pravidla obsaženého v § 17b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů („zákon o daních z příjmu“), které ve spojení s § 21 zákona o daních z příjmu umožňuje zdanit příjmy výhodnější sazbou 5 %, oproti standardní sazbě zdanění 19 %.

Skutková podstata sporu – doplacení daně a penále

Fondu DEKINVEST byla prostřednictvím platebních výměrů Specializovaným finančním ředitelstvím uložena povinnost doplatit daň z příjmu právnické osoby za období 2016 až 2020, včetně úroků z prodlení. Částka, kterou měla společnost za tato období uhradit, dosahovala výše cca 250 milionů. Specializované finanční ředitelství poukázalo na to, že podfond danil své příjmy sazbou 5 %, přestože měl danit 19 %. Fond DEKINVEST s takovýmto postupem Specializovaného finančního ředitelství nesouhlasil, a proto se obrátil na soud, kde se domáhal zrušení povinnosti daň doplatit.

Relevantní právní úprava

Základní pravidlo, které umožňuje využít sazbu 5 %, je obsaženo v § 21 odst. 4 zákona o daních z příjmu: „Sazba daně činí u základního investičního fondu 5 %.“ Avšak je nutné, aby byl podfond/fond řazen do kategorie „základní investiční fond“.

Pravidla pro zařazení do množiny základních investičních fondů jsou obsažena v § 17b zákona o daních z příjmu, který v odst. 1 písm. a) stanovuje, že základním investičním fondem se rozumí: „investiční fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, jehož akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, pokud – žádný poplatník daně z příjmů právnických osob s výjimkou Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, Evropské investiční banky, jiné mezinárodní finanční organizace, státu, centrální banky nebo právnické osoby jimi ovládané nemá podíl na základním kapitálu tohoto investičního fondu 10 % nebo více; podíly spojených osob, které jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob, se pro tyto účely splnění této podmínky považují za podíly jednoho poplatníka; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, kdy je překročena povolená výše podílu na základním kapitálu po dobu kratší než polovina zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, nebo po dobu kratší než 6 měsíců, je-li zdaňovací období delší než 12 měsíců, a neprovozuje živnostenské podnikání za podmínek stanovených živnostenským zákonem“.

V písm. c) stejného ustanovení je uvedeno: „investiční fond a podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy investující v souladu se svým statutem více než 90 % hodnoty svého majetku do […]“, přičemž dále je specifikováno 8 druhů konkrétních aktiv.

Argumentace dotčených stran

V rámci žaloby se fond DEKINVEST pokoušel soud přesvědčit, že je 5% zdanění možné v jeho případě dosáhnout několika způsoby. Svou argumentaci opíral zejména o tvrzení, že spadá do kategorie tzv. „základní investiční fond“ tak, jak jej chápe zákon o daních z příjmu. S tímto tvrzením spojoval nárok na snížené zdanění (§ 21 zákona o daních z příjmu). Uvedené fond DEKINVEST opíral primárně o to, že investiční akcie podfondu Alfa byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Specializované finanční ředitelství naopak tvrdilo, že podfond Alfa do kategorie základní investiční fond nespadá, a není tedy možno využit zvýhodněnou sazbu daně tak, jak tvrdí fond DEKINVEST. V rámci sporu Specializované finanční ředitelství poukázalo na možnost podfondu být řazen do kategorie základní investiční fond, a tak danit výhodněji, a to v případě, že podfond v souladu se svým statutem investuje více než 90 % hodnoty svého majetku do specificky určených aktiv.

Postoj městského soudu

Městský soud se v tomto případě přiklonil na stranu Specializovaného finančního ředitelství, kdy uznal, že podfond Alfa měl danit sazbou 19 %. Soud v rámci svého rozhodnutí poukázal na skutečnost, že zákon o daních z příjmu rozeznává v § 17b mezi pojmy investiční fond a podfond, což znemožňuje podfondu Alfa být pro účely zdanění kategorizován jako základní investiční fond, když ust. § 17b odst. 1 písm. a) je aplikovatelné jen na investiční fond, nikoliv na podfond investičního fondu.

DEKINVEST dále argumentoval § 37c zákona o daních z příjmu, který zní: „Ustanovení tohoto zákona vztahující se na otevřený podílový fond a podílový list se použijí obdobně také pro podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem a investiční akcii.“ Soud se s touto argumentací neztotožnil, přičemž uvedl, že zaměňovat označení fond a podfond lze jen v určitých případech, zejména tehdy, kdy specifické ustanovení samo nerozlišuje mezi fondem a podfondem – jako tomu je u § 17b.

Soud také neuznal argumentaci, že pojem fond a podfond lze zaměnit na základě Zákona o investičních společnost a investičních fondech, který připouští slučitelnost těchto pojmů. Městský soud shledal, že takovéto zaměnění je možné pouze pro účely výkladu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, nikoliv pro účely zákona o daních z příjmu.

Do značné míry tak byla soudem přijata argumentace Finančního úřadu. Jedinou možností, jak by mohl podfond využít v dané situaci sazby 5 %, je situace, kdy investuje 90 % objemu svého majetku do specificky daných investičních nástrojů.

Možné dopady v praxi a novelizace § 17b zákona o daních z příjmu

Tento rozsudek tak ukázal, že jedinou možností, jak mohou podfondy aktuálně danit své příjmy výhodněji, je pravidlo popsané v § 17b odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů. Také bylo stanoveno, že je možné, aby podfondům byla daň vyměřena zpětně, což může do jisté míry zasáhnout jejich podnikatelské plány. Obecně tedy lze říct, že podfondy by v rámci jistoty měly danit sazbou 19 %, nejsou-li si jisty, že plní výše popsané podmínky investic 90 % majetku do specifických investičních nástrojů.

Aktuálně je v legislativním procesu navrhovaná změna zmiňovaného § 17b odst. 1 písm. a), která má za cíl rozšířit kategorii tzv. základních investičních fondů, což umožní snazší využití 5% zdanění, když tu z hlediska obecného ratia neshledáváme důvod pro takovou odlišnost (proč § 17b odst. 1 písm. a) má dopadat jen na SICAV bez podfondů). Byla-li by tato situace posuzovaná dle navrhovaných změn, fond DEKINVEST, resp. jeho podfond, by měl znatelně vyšší šance na obhájení svého postupu. Proces projednávaní těchto změn v rámci Poslanecké sněmovny je však téměř na samém začátku. Aktuální znění těchto změn počítá s účinností od 1. července 2024.

 

Další články

DIP akciemi našetřit na důchod

Daňově zvýhodněný Dlouhodobý investiční produkt by měl podobně jako penzijní spoření spadat do třetího důchodového pilíře. Mohl by přimět Čechy k investování. Ivo Šilha pro Forbes

Péče o autorská práva se vyplatí

Vyhrajete architektonickou soutěž, za svou studii získáte řadu prestižních ocenění. Část realizace projektu se z technických či finančních důvodů pozastaví. Situace nijak výjimečná. Problém ale může…